Обучениe

Обучението по специалности във ФКСТ предоставя голяма адаптивност в пазарна среда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитието на компютърните системи и технологии. Завършващите студенти придобиват професионалната квалификационна степен компютърен инженер – бакалавър, компютърен инженер – магистър и са готови да покриват широките потребности от инженери по компютърни системи и технологии.

Бакалавърското обучениесе провежда по специалностите:

 • "Компютърно и софтуерно инженерство"
 • "Информационни технологии в индустрията"

Магистърското обучение по специалноститe:

 • "Компютърно и софтуерно инженерство"
 • "Компютърни технологии и приложно програмиране"
 • "Графичен и уеб дизайн"
 • "Компютърни технологии в нематериалната сфера"(Компютърна визуализация и мултимедия

Докторски програми за придобиване на образователни и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" се предлагат в следните научни специалности:

 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
 • Автоматизация на области от нематериалната сфера
 • Автоматизация на производството
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи
 • Системи с изкуствен интелект
 • Системно програмиране

Бакалавърски програми

Прочети повече

Магистърски програми

Прочети повече

Докторски програми

Прочети повече

Програма "Еразъм+"

Прочети повече

За факултета

Факултет „Компютърни системи и управление” (ФКСТ) е основан през 1987 г. и е най-голямата и търсена в страната институция за подготовка на бакалаври и магистри в областите: разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни в исоко-производителни компютърни архитектури и др. Факултетът има най-високата възможна акредитационна оценка за провежданото обучение и научна дейност.

Преподавателите от ФКСТ обучават студенти от останалите базови факултети в Технически университет – София (ФТК, ФЕТТ, ЕФ, ТФ, СФ), както и от трите факултета за чуждоезиково обучение (ФАИО, ФаГИОПМ, ФФОЕ) като отговарят и провеждат обучението по специални дисциплини, съответстващи на научното им направление.

Преподавателите от ФКСТ активно участват в обучението към сектор ССДО/ЦНО при ТУ-София, а също и в обучението в Професионалната гимназия по Компютърни технологии и системи – гр. Правец.

В структурата на факултета има 3 катедри:
- Катедра "Компютърни системи", основана 1969 г.
- Катедра „Програмиране и компютърни технологии”, основана 1984 г.
- Катедра "Информационни технологии в индустрията", основана 2017 г.

Катедра „Компютърни системи” обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по 7 специалности, чиято цел е да осигури на студентите най-съвременни знания в областта на компютърните инженерни науки и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална реализация.

Катедра „Програмиране и компютърни технологии” осигурява и провежда обучението по програмиране и информатика за всички професионални направления в ТУ – София, а също и обучението по 2 от предлаганите във факултета специалности за образователно-квалификационна степен магистър.

Акредитация

Наличието на официално признание, акредитация от специализиран държавен орган е необходимо условие за легитимността на всяко висше училище в страната. То гарантира наблюдение и контрол на качеството на учебната научноизследователската и художественотворческа дейност, участието на академичния състав и на обучаваните в тази дейност, поддръжката, управлението и развитието на материалната база и др. през целия акредитационен период. Ето защо за нас е много важно да постигаме все по-добри резултати в своята работа.

Научи повече

Малко статистика ...

Във ФКСТ се обучават над 1600 студенти, от които около 1300 са бакалаври, а над 300 са магистри. Всяка година във ФКСТ се дипломират около 200 инженери – бакалаври и около 70 инженери – магистри. Докторантите, обучавани във ФКСТ са около 40.

1600
Студенти
1300
Бакалаври
300
Магистри
40
Докторанти

Управление и администрация

Декан и заместник-декани

 • Научна и приложна дейност, иновативни и образователни проекти и финанси - проф. д-р инж. Огнян Наков
 • Учебна дейност профил "магистри" - доц. д-р инж. Виргиния Димитрова
 • Учебна дейност, профил бакалаври и чуждоезиково обучение- доц. д-р инж. Даниела Минковска
 • Международна дейност и Еразъм - доц. д-р инж. Даниела Минковска

проф. д-р инж. Даниела Гоцева

Декан

Телефон: 02 965-2338
Кабинет: 1204

проф. д-р инж. Огнян Наков

Заместник-декан

Телефон: 02 965-3613
Кабинет: 1443

доц. д-р инж. Виргиния Димитрова

Заместник-декан

Телефон: 02 965-3339
Кабинет: 2318

доц. д-р инж. Даниела Минковска

Заместник-декан

Телефон: 02 965-3317
Кабинет: 2324

Администрация

Деканска канцелария

Таня Георгиева
Ралица Пейчева

Телефон: 02 965-2513
Кабинет: 1443-А

Студентска канцелария №1

Антоанета Ал-Хусари
Лалка Костадинова

Телефон: 02 965-2054
Кабинет: 1322-A

Студентска канцелария №2

Данииела Бочева
Самира Алиева

Телефон: 02 965-3139
Кабинет: 1327

Технически сътрудници

Ирина Георгиева
Вилияна Димитрова

Телефон: 02 965-2484
Кабинет: 1441

Научна и приложна дейност

Иновационни проекти

"Млади учени и постдокторанти"

Национална програма на МОН.

Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"

BG051PO001-4.3.04

Център за върхови постижения

To appear...

Професионална реализация

Реших да се запиша в този факултет, защото мисля, че професията "компютърен инженер" предлага много предизвиктелства. Това което харесвам, е че практивуването на професия е свързано с непрекъснато учене, необходимост от придобиване на нови умения и развитие.
Иван
...
Завърших специалност" "Компютърно и софтуерно инженерство". В процесът на обучение имаше и много трудни моменти. Не всички курсове ми допаднаха в еднаква степен, но имаше и такива, които ми дадоха добра основа, от която да продължа да се развивам в професията.
Радослава
...
Учебната програма "Компютърно и софтуерно инженерство" ми даде добра основа за моето професионално развитие. Е, трябва да призная, че не винаги бях редовен на лекции, защото работех, но като цяло обучението си заслужава.
Георги
...

Контакти

Адрес

София, 1000
бул."Кл. Охридски" 8
Блок: 1, Етаж: 4, Кабинет: 1443-А
P: +359 2 965 2513

За контакт