Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНАТА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

  • младите учени - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й;
  • постдокторантите - учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.

СРОК НА ПРОГРАМАТА И БЮДЖЕТ

Програмата е със срок на действие 3 години, т.е. от 01.10.2018 г. до 30.09. 2021 г.

Бюджетът на ТУ-София за 2018 г. (до 30.09. 2019 г.) е 265 604 лв. За следващите две години се определя от МОН след анализ на постигнатите резултати от предходния период.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването по програмата става с попълване на Заявление (Приложение 1), кратка и ясна (конкретна с необходимата наукометрия) анотация за планирана научноизследователска и публикационна дейност и изискващите се приложения по т. 1 – т. 6 на заявлението. Горният комплект документи се подава в канцеларията на структурното звено (факултет, департамент, колеж) на хартиен носител и в електронен вид на посочен от структурното звено e-mail адрес до 11.12.2018 г. включително.

Заявлението, методиката за разпределение на средствата по структурни звена, критериалната система (съвпада с критериите на заявлението като са премахнати ненужните данни за кандидата), указанията към структурните комисии и документът „Въпроси и отговори“ са публикувани на сайта на ТУ-София/вътрешна страница/Научна дейност – рубрика Програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Методиката за разпределение на средствата по структурни звена и Критериалната система са приети от АС на 28.11.2018 г.